Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Sanni Suhonen

Jumalan ainoa poika vs. Raamattu

Seurakuntapastori Sanni Su­ho­nen, Sa­von­lin­nan seu­ra­kun­nan Ke­ri­mä­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­ta, Pu­ru­ve­si -leh­den 23.3.2016 si­vun 12 Koh­taa­mis­pai­kal­la kir­joi­tuk­ses­saan ’Suu­rim­man juh­lan ää­rel­lä’, an­toi ym­mär­tää Kris­tuk­sen ole­van Ju­ma­lan AI­NOA poi­ka.

Tekstissään pas­to­ri San­ni Su­ho­nen tu­keu­tui ”Ju­ma­la - - an­toi ai­no­an Poi­kan­sa, jot­tei yk­si­kään” jne. -koh­taan, ku­ten Uu­si kirk­ko­raa­mat­tu vuo­del­ta 1992, Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min 3:16 kään­tää.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kirkon käyt­tä­mäs­sä raa­ma­tun­kään­nök­ses­sä on kui­ten­kin SI­SÄI­NEN RIS­TI­RII­TA, muun mu­as­sa Ju­ma­lan poi­ki­en lu­ku­mää­rän suh­teen – to­del­li­suu­des­sa hei­tä on­kin use­am­pia kuin yk­si.

Nimittäin, Jobin kir­ja käyt­tää mo­nik­ko­muo­toa: ”Erää­nä päi­vä­nä Ju­ma­lan PO­JAT tu­li­vat kool­le ja aset­tui­vat Her­ran eteen” (Job 1:6).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Suomalaisen kirk­ko­raa­ma­tun nä­ke­mys Jeesuksesta Ju­ma­lan AI­NOA­NA poi­ka­na on siis val­heel­li­nen.

Kirkon suoltaman val­heen si­jaan "KAIK­KI OI­KE­AT RU­KOI­LI­JAT RU­KOI­LE­VAT Isää hen­ges­sä ja TO­TUU­DES­SA. Sel­lai­sia ru­koi­li­joi­ta Isä tah­too", ei­kä va­leh­te­li­joi­ta (Joh. 4:23).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Näyttää sil­tä et­tä pas­to­ri San­ni Su­ho­nen on hak­sah­ta­nut lu­ke­maan PEL­KÄS­TÄÄN kir­kon omaa ”raa­mat­tua”, KIR­KON OMAAN KÄYT­TÖÖN­SÄ TE­KE­MÄÄ MU­KA­EL­MAA py­his­tä kir­joi­tuk­sis­ta, sii­tä his­to­ri­al­li­ses­ta kir­joi­tus­ko­ko­el­mas­ta jo­ka ylei­ses­ti tun­ne­taan ni­mel­lä Py­hä Raa­mat­tu ja va­li­tet­ta­vas­ti ra­ken­ta­nut maa­il­man­ku­van­sa SEN luo­mi­en har­ho­jen poh­jal­ta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tuon käännöksen käyt­tä­mä ”ai­no­an” -sa­na tu­li­si siis kor­va­ta jol­lain toi­sel­la sa­nal­la.

Mikähän sana voi­si ol­la niin ai­no-ai­nut­laa­tui­nen, et­tä sen mer­ki­tys pi­täi­si si­säl­lään Kris­tuk­sen ai­nut­laa­tui­suu­den tie­tys­sä suh­tees­sa ja toi­saal­ta sal­li­si hä­nen kuu­lu­van Ju­ma­lan poi­ki­en mo­ni­lu­kui­seen jouk­koon.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rippipastori kyllä tie­tää vas­tauk­sen mut­ta ei aio sii­nä asi­as­sa pap­pe­ja nyt aut­taa – jo­tain he­kin saa­vat teh­dä palk­kan­sa eteen.

Se jota asia jää vai­vaa­maan, löy­tää pa­rem­man kään­nös­muo­don tä­män si­vus­ton Ju­ma­la -si­vul­ta.
Pastori Sanni Su­ho­sen leh­ti­kir­joi­tus oli oi­va esi­merk­ki sen puo­les­ta, et­tei seu­ra­kun­ta­lai­sen tar­vit­se huo­les­tua, vaik­ka hän it­se ei ky­ke­ne­kään nä­ke­mään asi­oi­ta sa­moin kuin pap­pi.

Papin ajattelusta poik­kea­va nä­kö­kan­ta ei suin­kaan ole ym­mär­rys­ky­vyn puu­tet­ta, vaan juu­ri si­tä itseään – ym­mär­rys­ky­kyä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aivan syystä Paa­va­li, Ju­ma­lan tah­dos­ta Kris­tuk­sen Jee­suk­sen apos­to­lik­si kut­sut­tu, va­lis­ti Ko­rin­tis­sa ole­vaa Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa näin:

”Niin kuin on laita kai­kis­sa py­hi­en seu­ra­kun­nis­sa, nais­ten tu­lee ol­la vai­ti seu­ra­kun­nan ko­kouk­sis­sa. Hei­dän ei ole lu­pa pu­hua, vaan hei­dän on ol­ta­va kuu­li­ai­sia, - - sil­lä nai­sen on so­pi­ma­ton­ta pu­hua seu­ra­kun­nan ko­kouk­ses­sa” (1. Kor. 14: 33-35).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kuten seurakunnan ko­kouk­ses­sa, myös ko­kouk­sen ul­ko­puo­lel­la, nai­sen näyt­täi­si ole­van vii­sas­ta jät­tää ju­ma­luus­opil­li­nen ope­tus seu­ra­kun­nan mies­puo­li­sil­le, hen­gel­li­ses­ti kyp­sil­le jä­se­nil­le, AI­NA SIL­LOIN kun hei­tä suin­kin vain on saa­ta­vil­la.

Heillä on tie­to ja ym­mär­rys sii­tä, mi­kä on oi­ke­aa ja olen­nais­ta.

Hyvä ratkaisu oli­si myös jät­tää jul­ki­nen ope­tus, seu­ra­kun­nan TIE­DO­TUK­SES­TA JA VIES­TIN­NÄS­TÄ vas­taa­val­le teo­lo­gil­le.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Näin siksi, et­tä seu­ra­kun­ta­lais­ten ei tar­vit­si­si hä­ve­tä oman pap­pin­sa tie­tä­mät­tö­myyt­tä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Toisaalta kuitenkin on hy­vä, et­tä ym­mär­tä­väi­sil­le kan­sa­lai­sil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus sel­ke­äs­ti näh­dä kir­kon har­ha­opit ja sen myö­tä saa­da hy­vät pe­rus­teet kir­kos­ta eroa­mi­sel­le.